Regulamin Serwisu Pozdrowień "Muzyczna Poczta"
§ 1
Postanowienia ogólne
1. K2M Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.Dereniowej 2/9, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: 0000702840 zwana dalej "NOBOX TV"
2. NOBOX TV, jest organizatorem serwisu smsowego pod nazwą „Muzyczna Poczta”, zwanego dalej „Serwisem”.
3. Udział w Serwisie jest możliwy za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci T-Mobile, Orange, Plus i Play.
§ 2
Warunki uczestnictwa w Serwisie
1. W Serwisie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które spełniły wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.
2. Aby wziąć udział w Serwisie należy wysłać SMS pod numer specjalny 74240 o treści TELE. Opłata za każdy SMS wysłany pod 74240 wynosi 4.92 z VAT
3. Po zarejestrowaniu się w systemie Organizatora nadawca SMS-a staje się uczestnikiem Serwisu („Uczestnik”) i otrzymuje w zwrotnych SMSach wiadomości przewidziane Serwisem.
4. W celu weryfikacji Uczestnika jest on zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu. Konieczność weryfikacji Uczestnika zachodzi w przypadku reklamacji.
§ 3
UŻYTKOWNICY SERWISU:
1) Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz spełnia wszystkie postanowienia i warunki Regulaminu.
2) Użytkownik nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować w trakcie korzystania z Serwisu jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów.
3) W trakcie korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się nie wygłaszać wypowiedzi niezwiązanych z Serwisem lub Audycją, nie używać słów wulgarnych lub obraźliwych oraz powstrzymywać się od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa osób trzecich lub obowiązujące prawo.
§ 4
Przebieg Serwisu
1. Działanie Serwisu polega na przesyłaniu przez Widzów smsów/wiadomości tekstowych podczas trwania programu "Muzyczna Poczta" na numer Premium.
2. SMS zawierających informację TELE (treść pozdrowień, życzeń), które zostaną odczytane podczas trwania programu na żywo.
§ 5
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatorów wyłącznie w formie pisemnej, na adres: K2m MEDIA, ul. Dereniowa 2/9, 02-776 Warszawa, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca – Serwis Muzycznej Poczty” w terminie 7 dni od daty zakończenia Serwisu. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatorów.
2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia jej do wskazanego Organizatora.
3. Reklamacje złożone przez uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Zainteresowani użytkownicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
5. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy w celu wzięcia udziału w Serwisie.
§ 6
Publikacja Regulaminu Serwisu
Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie NOBOX TV (ul. Wał Miedzeszyński 646, 03-944 Warszawa) oraz na https://www.nucity.pl
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy w celu wzięcia udziału w Serwisie.
3. Wysłanie SMS-a przez osobę biorącą udział w Serwisie jest traktowane jako wyrażenie zgody na jego publikację i otrzymywanie informacji o rozpoczęciu nowej edycji Serwisu.

Go to top
More JSN Templates at https://www.joomlashine.com/joomla-templates.html